I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A Szolgáltató neve: New Gate Hungary kft

Székhelye és levelezési címe: 1031 Budapest Nánási út 5-7 E 3/23

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma:  01 09 887506

Adószáma:  14069824-2-41

E-mail címe: info@budaloftphotostudio.com

Honlap címe: https://www.budaloftphotostudio.com

Telefonos ügyfélszolgálat: 0036307342840

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@budaloftphotostudio.com

Panaszkezelés személyesen:  1031 Budapest Szentendrei út 89-93

Telefonos panaszkezelés: 0036307342840

Panaszkezelés e-mail címe: info@budaloftphotostudio.com

A panaszkezelés személyesen és telefonon munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között elérhető.

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között a stúdió igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló jogait és kötelezettségeit.

2. A Szolgáltató on-line rendszert üzemeltet a foglalások kezelésére.

3. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

4. A Vásárló a “foglalás” gomb megnyomása előtt, külön jelölőnégyzetben fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételeket, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

5. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre.

6. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal.

7. A jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály, így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni (elállás, panaszkezelés), fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetében a Szolgáltató alkalmazza.

8. A NEW GATE Hungary Kft. vállalja a fotóstúdió és berendezései rendeltetésszerű használata során bekövetkező természetes elhasználódás-, meghibásodás következményeit, de azon túl minden felelősséget elhárít magáról.

9. Az ügyfél teljes felelősséggel tartozik a fotóstúdióban illetve a berendezésekben nem rendeltetésszerű használat okán keletkezett károkért, lopásért.

 

II. A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS (A JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK ESETÉN)

1. A szolgáltatás,  lényeges tulajdonságai megtalálhatók a https://www.budaloftphotostudio.com/ oldalon. Az oldalon teljeskörű tájékoztatás található a szolgáltatásokról és azok áráról, netto formában (nem tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban. A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve le is foglalhatja a stúdiót regisztráció nélkül (a szükséges adatok megadása mellett). A vásárláshoz szükséges adatok a következők: teljes név, e-mail cím, telefonszám.

2. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban találhatók. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A Vásárló a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit és határidejét a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza, mely szerint a fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belül gyakorolhatja az elállás vagy a felmondás jogát.

4. A Szolgáltató az I. pontban meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére.

5. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a foglalási idő végéig tart. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

7. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: + 36 1 328 0185

Telefax: + 36 1 411 0116

8. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület.

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefax: + 36 1 488 2186

Telefon: + 36 1 488 2131

 

III. A VÁSÁRLÓ ADATAI

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén.

2. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

 

IV. A FOGLALÁS MENETE

1. Az időpontfoglaláshoz szükséges alábbi adatok megadása:

Név, e-mail cím, telefonszám.

2. Megrendelni kívánt szolgáltatás típusának kiválasztása.


3. A foglalás az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával (jelölőnégyzet kipipálásával) kerül elküldésre a Szolgáltató részére.

4. Amennyiben a Vásárló a foglalását már elküldte a Szolgáltató részére, és ezt követően hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 3 napon belül köteles jelezni az I. pontban rögzített e-mail címre történő levél megküldésével.

5. Amennyiben a Vásárló tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, azt 3 napon belül köteles jelezni az I. pontban rögzített e-mail címre történő levél megküldésével.

 

V. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

1. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit és határidejét a II. pont tartalmazza azzal, hogy a 2 napon túli elállás és felmondás jogát a Vásárló akként gyakorolhatja, hogy ha a lefoglalt időpontját megelőző legalább 2 nappal mondja le a foglalást, jogosult a foglalási díj nem kerül felszámolásra.

2. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló az elállás és felmondás jogát akként gyakorolhatja, ha 48órával a lefoglalt időpont előtt ingyenes. 48 órán  belül a bérleti díj 50%-a kerül felszámolásra. 24 óránbelül a teljes bérleti díj felszámolásra kerül

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadóak.